REGULAMIN SKLEPUObowiązujący od dnia 19.04.2022 r.


I. WSTĘP


Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Angelbloom.pl oraz zasady jego funkcjonowania.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.angelbloom.pl jest firma "Angel Bloom Wiktoria Sławińska" z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby : ul. Kilińskiego 19/8, 50-263 Wrocław, zarejestrowana w CEiIDG, posiadająca numer

NIP 8982265571 oraz REGON 388854980.


2. Wszelkiego rodzaju elementy graficzne, treści i zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego Angelbloom.pl, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.


3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

korespondencyjnie pod adresem: ul. Kilińskiego 19/8, 50-263 Wrocław,

za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: angelbloompl@gmail.com,

telefonicznie pod numerem: +48 572 180 987,

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.


III. DEFINICJE


Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:


1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.


3. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający założenie Konta Klienta


4. eKarta podarunkowa – karta towarowa, która może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za produkty dostępne w sklepie, do wartości zgromadzonych na nim środków pieniężnych, utrwalony na nośniku materialnym (plastikowa lub papierowa karta) bądź w postaci cyfrowej.


5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze sklepu internetowego.


6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.


7. Konto – wydzielona przez Sprzedawcę dla danego Klienta przestrzeń w Sklepie Internetowym, w ramach której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach Sklepu.


8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.


9. Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży.


10. Sprzedawca – "Angel Bloom Wiktoria Sławińska" z siedzibą we Wrocławiu , ul. Kilińskiego 19/8, 50-263 Wrocław, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadająca numer NIP 8982265571 oraz REGON 388854980.


11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych Regulaminem


12. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta świadczące o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży, określające przede wszystkim liczbę i rodzaj Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie.


IV. KONTO


1. Wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowią: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.


2. W celu założenia Konta Klient niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji z podaniem danych personalnych. Do każdego konta przydzielony jest indywidualny login i hasło. Założenie konta jest czynnością dobrowolną.


3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.


4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.


2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.


3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.


4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.


5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez zatwierdzenie rodzaju płatności jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.


6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.


7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.


VI. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI


1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:


1.1 Płatności online

1.2 Blik,

1.3 Płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU, Przelewy24

1.4 Płatność za pobraniem (kurier InPost)

1.5 Płatność przelewem tradycyjnym

1.6 Darmowa dostawa obowiązuje dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 299 zł (przedpłata) oraz powyżej 399 zł (pobranie).


VII. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY


1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.


2. Termin realizacji zamówień to 1-2 dni roboczych.


3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.


5. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).


VIII. REKLAMACJE TOWARÓW – RĘKOJMIA I GWARANCJA


1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów objętych Zamówieniem bez wad.


2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady wynika z przepisów określonych art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów względem Klientów będących Przedsiębiorcami. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji wynosi 24 miesiąc


3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub w Regulaminie należy kierować na adres: Angel Bloom Wiktoria Sławińska ul. Kilińskiego 19/8, 50-263 Wrocław, adres e-mail: angelbloompl@gmail.com, nr telefonu:+48 572 180 987,


4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie i przesłać reklamowany Towar na adres wskazany w pkt. 3 powyżej. Klient proszony jest, o ile jest to możliwe, o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru.


5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.


6. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.


IX. ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.


2.Paczkę prosimy wysłać Kurierem lub Paczkomatem (przesyłki zwrotne, które chcą Państwo wysłać do paczkomatu należy zaadresować wyłącznie na paczkomat o numerze WRO215M, prosimy również o dodanie na etykiecie: e-mail kontaktowy: angelbloompl@gmail.com oraz numer telefonu 572 180 987. Paczki zwrotne musza być nadawane jedynie przez stronę InPost lub w maszynie paczkomatu).


3. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie https://www.angelbloom.pl/zwroty-i-reklamacje oraz dowód zakupu. W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów zwrot nie będzie rozpatrywany.


4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.


5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.


6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.


7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy : angelbloompl@gmail.com, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.


8. Zwrot kosztów przesyłki jest wykonywane tylko i wyłącznie na wadliwy produkt. W przypadku dołączenia innych produktów do zwrotu Klient zostanie obciążony kwotą 14,99 zł, na poczet kosztów transportu, które w przypadku zwrotu pokrywa Kupujący.


9. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem.


10.Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone zamówienie, zgodnie z poniższym opisem:


a. Przy płatności poprzez Platformę Przelewy24 oraz PayU - na konto, z którego dokonano płatności za zamówienie.


b. Przy płatności za pobraniem - na nr konta podany w formularzu.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.


3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.


4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.


5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.


6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.


7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.angelbloom.pl.


3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami: email: angelbloompl@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostepny na stronie naszego sklepu.